Hoe gaan we te werk?

Door in de eerste plaats te luisteren naar jou. We zoeken samen uit wat je juist nodig hebt om je vraag te beantwoorden. Welke stap heb je nodig om verder te kunnen? Wie kan je hiermee helpen? Waar kan je die hulp vinden? Hoe lang gaat dat duren? Dit zijn vragen die we samen proberen op te lossen. We houden zoveel mogelijk rekening met wat jij denkt en voelt.


Heb je een klacht, dan luisteren we er graag naar.


We hebben beroepsgeheim, dit wil zeggen dat we niet zomaar mogen verder vertellen wat we van jou weten. Als je naar het CLB komt, dan maken we ook een dossier. Je mag vragen om iets in je dossier te schrijven of te steken dat jij belangrijk vindt. Je ouders mogen het dossier inkijken. Maar is er iets wat je vertelde waarvan je niet wil dat je ouders dat weten, dan geven we die informatie niet door!

Je kan ons op meerdere manieren bereiken: via je school, je kan ons mailen, via Smartschool maar je kan ons ook bellen of een afspraak maken voor een gesprek. Het kan zijn dat je niet graag alleen komt. Geen probleem, dan mag je iemand meebrengen waarbij jij je goed voelt. Die persoon noemen we een vertrouwensfiguur en heeft op dat moment beroepsgeheim.


Is die stap nog te groot voor jou? Dan kan je ook met ons chatten via de CLB Chat. Deze is anoniem als je dat wenst en niemand anders kan het gesprek lezen of volgen. Ook als ouder kan je gebruik maken van de Chat:


Het CLB behandelt informatie steeds vertrouwelijk en onze medewerkers houden zich daarbij aan het beroepsgeheim.

Handelingsgericht werken • 1. Onderwijsbehoeften centraal
  We gaan op zoek naar wat de leerling nodig heeft op vlak van leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren in de klas. In plaats van te focussen op wat misloopt, zoeken we naar wat werkt. We stellen vragen als: Welk soort instructie, opdrachten, materialen, feedback, klasgenoten en ondersteuning van ouders en leerkracht heeft deze leerling nodig? Wanneer lukt het beter? Hoe doe je dat dan?

 • 2. Wisselwerking en afstemming
  We gaan na hoe de leerkracht haar gedrag kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Klasobservatie kan daarbij een hulpmiddel zijn. We observeren ook hoe leerlingen in de klas mekaar beïnvloeden.

 • 3. De leerkracht doet ertoe
  De leerkracht heeft binnen de school het meest impact op het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Deze kracht van de leerkracht benutten we waar mogelijk. Begeleiding en remediëring gebeurt best zoveel mogelijk binnen de klas. We vragen ook naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft deze leerkracht nodig om haar aanpak af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling? We zoeken samen naar oplossingen en geven advies.

 • 4. Het positieve benutten
  We vragen naar de sterke kanten van de leerling, de ouders, de klas en de leerkracht. We benutten deze positieve aspecten in de aanpak. We gaan op zoek naar uitzonderingen op het aangemelde probleem. Wanneer lukt het wel/ beter? We analyseren situaties waarin het beter gaat en vinden zo aangrijpingspunten voor het handelen.

 • 5. Samenwerken
  We praten mét de leerling, de ouders en de leerkracht en benoemen daarbij ieders rol en sterkte. We maken samen een plan. Wat kan de leerling, de ouder en de leerkracht doen om het doel te bereiken?

 • 6. Doelgericht
  We helpen de leerkracht, de ouder en de leerling om korte, snelle en haalbare doelen te formuleren zodat ze succes ervaren. We doen zelf enkel verder onderzoek als dat helpt om beter te handelen.

 • 7. Systematisch en transparant
  We werken stap voor stap. We leggen uit aan alle betrokkenen welke stappen we zetten en waarom. Bij onderzoeksvragen volgen we de fasen van handelingsgerichte diagnostiek: Intake, strategie, onderzoek, indicering en advies. We doen enkel wat nodig is. Als we voldoende informatie hebben om tot een advies te komen doen we geen verder onderzoek.