Handelingsgericht werken

  1. Onderwijsbehoeften centraal

We gaan op zoek naar wat de leerling nodig heeft op vlak van leren, werkhouding en sociaal emotioneel functioneren in de klas. In plaats van te focussen op wat misloopt, zoeken we naar wat werkt. We stellen vragen als: Welk soort instructie, opdrachten, materialen, feedback, klasgenoten en ondersteuning van ouders en leerkracht heeft deze leerling nodig? Wanneer lukt het beter? Hoe doe je dat dan?

  1. Wisselwerking en afstemming

We gaan na hoe de leerkracht haar gedrag kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Klasobservatie kan daarbij een hulpmiddel zijn. We observeren ook hoe leerlingen in de klas mekaar beïnvloeden.

  1. De leerkracht doet ertoe

De leerkracht heeft binnen de school het meest impact op het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren. Deze kracht van de leerkracht benutten we waar mogelijk. Begeleiding en remediëring gebeurt best zoveel mogelijk binnen de klas.
We vragen ook naar de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Wat heeft deze leerkracht nodig om haar aanpak af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling? We zoeken samen naar oplossingen en geven advies.

  1. Het positieve benutten

We vragen naar de sterke kanten van de leerling, de ouders, de klas en de leerkracht. We benutten deze positieve aspecten in de aanpak.
We gaan op zoek naar uitzonderingen op het aangemelde probleem. Wanneer lukt het wel/ beter? We analyseren situaties waarin het beter gaat en vinden zo aangrijpingspunten voor het handelen.

  1. Samenwerken

We praten mét de leerling, de ouders en de leerkracht en benoemen daarbij ieders rol en sterkte.
We maken samen een plan. Wat kan de leerling, de ouder en de leerkracht doen om het doel te bereiken?

  1. Doelgericht

We helpen de leerkracht, de ouder en de leerling om korte, snelle en haalbare doelen te formuleren zodat ze succes ervaren.
We doen zelf enkel verder onderzoek als dat helpt om beter te handelen.

  1. Systematisch en transparant

We werken stap voor stap. We leggen uit aan alle betrokkenen welke stappen we zetten en waarom.
Bij onderzoeksvragen volgen we de fasen van handelingsgerichte diagnostiek: Intake, strategie, onderzoek, indicering en advies. We doen enkel wat nodig is. Als we voldoende informatie hebben om tot een advies te komen doen we geen verder onderzoek.

 

Vind ons op Facebook